Sjekkliste for vurdering av personlighetstester

Av: Ole I. Iversen, Assessit AS og Handelshøyskolen BI

Det blir stadig vanligere å benytte personlighetstester i forbindelse med ansettelse av nye medarbeidere. Men for at disse testene skal være til hjelp må de tilfredsstille grunnleggende vitenskapelige krav. Vi må ganske enkelt vite hva testen måler og hvor nøyaktig den måler. Listen nedenfor angir noen grunnleggende spørsmål man må stille til tester som benyttes til seleksjon.

 1. Er testen basert på anerkjent teori?
  Testen må være basert på en oppdatert og anerkjent personlighetsteori. De dimensjoner som måles må være godt definert. Påstandene som inngår i testen må måle de aktuelle dimensjonene på en god måte. Samlet kalles dette innholdsvaliditet.
 2. Er det gjort forskning med testen som er publisert i anerkjente akademiske tidsskrifter?
  Det er et kvalitetstegn dersom det er publisert forskningsresultater i anerkjente tidsskrifter. Man kommer nemlig ikke på trykk hvis man har benyttet et dårlig måleinstrument. Dersom forskningsresultater ikke er publisert må testen vurderes grundigere.
 3. Hvor nøyaktig og stabil er testen? (Reliabilitet)
  Dersom man skal ta avgjørelser basert på et testresultat må vi vite noe om hvilke feilmarginer måleinstrumentet har. Hvor stor er vanligvis målefeilen? Dette er opplysninger testleverandøren må oppgi i testens brukermanualer. Det er vanlig å stille som et minstekrav at indrekonsistensreliabilitet mål ved Cronbachs alfa skal være større enn 0,7.
 4. Hva måler testen og er den egnet til å forutsi jobbatferd? (Validitet)
  Validitet dreier seg om å dokumentere hva testen måler og hva den kan brukes til. Både begrepsvaliditet, kriterierelatert validitet og prediktiv validitet må dokumenters ved hjelp av vitenskapelige studier.
 5. Hvordan er testen tilpasset norske forhold?
  Alle tester må tilpasses norske forhold. En ting er at oversettelsen må være god, men man må også forsikre seg om at testen oppfører seg på samme måte i Norge som i opprinnelseslandet. Videre må det foreligge et norsk sammenligningsgrunnlag (normgruppe).
 6. Har uavhengige eksperter vurdert testen?
  Å vurdere kvaliteten på en personlighetstest krever forskerkompetanse. Benytter du
  tester sertifisert at DNV GL har to uavhengige fageksperter allerede gjort disse vurderingene for deg.

Oppdatert 23.04.16